กฎหมายการสร้างโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้

กฎหมายการสร้างโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้

กฎหมายการสร้างโรงงานที่ผู้ประกอบการควรรู้

อย่างที่เราทราบกันดีว่า การจัดสร้างอะไรก็ตาม เราไม่สามารถที่จะอยู่ ๆ ก็สร้างมันขึ้นมาได้เลย เพราะทุกอย่างล้วนมีกฎหมายควบคุม โดยเฉพาะการสร้างโรงงาน ซึ่งผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาและความเข้าใจกฎหมายการสร้างโรงงานให้ถ่องแท้ เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ รวมถึงการขออนุญาตก่อสร้างเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ๆ ใครที่มีแพลนที่จะทำโรงงาน เข้ามาปักหมุดบทความนี้ได้เลย

อะไรบ้างที่ผู้ประกอบการควรรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.โรงงาน

เมื่อพูดถึงกฎหมายการสร้างโรงงาน เราก็ต้องนึกถึง พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2562 ที่จะสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับนิยาม ประเภทของโรงงาน รวมถึงการขออนุญาตจัดตั้งและขอใบอนุญาตเพื่อประกอบกิจการโรงงาน (ใบ รง.4) ซึ่งจะมีรายละเอียดดังนี้

 1. โรงงานคืออะไร

ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562 นิยามความหมายของโรงงานไว้ว่า โรงงาน คือ อาคาร สถานที่หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือมีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป เพื่อผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุงแปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายใด ๆ

 • โรงงานแบบใดบ้างที่ต้องขออนุญาต

โดยทั่วไปแล้วเกณฑ์การแบ่งประเภทโรงงานจะขึ้นอยู่กับขนาดแรงม้าของเครื่องจักร จำนวนคนงาน  โดยในพ.ร.บ. ปีล่าสุด ได้กำหนดประเภทของโรงงานไว้ 3 ประเภท ได้ แก่

 • โรงงานจำพวกที่ 1 : จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของโรงงานเฉพาะ อาทิ โรงงานที่ต้องฟักไข่โดยตู้อบ โรงงานทำน้ำตาลจากมะพร้าว โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนังทุกประเภท โรงงานลงรัก เครื่องแก้ว ฯลฯ โดยโรงงานประเภทนี้จะไม่ได้อิงกับขนาดแรงม้าเป็นหลัก
  • โรงงานจำพวกที่ 2 : โรงงานที่มีขนาดของเครื่องจักรมากกว่า 50 แรงม้า แต่ต้องไม่เกิน 75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คน แต่ไม่เกิน 75 คนเช่นกัน โรงงานประเภทนี้ไม่จำเป็นต้องขออนุญาต แต่ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนเริ่มดำเนินงานประกอบกิจการ
  • โรงงานจำพวกที่ 3 : โรงงานที่มีขนาดของเครื่องจักรมากกว่า 75 แรงม้า และมีจำนวนคนงานมากกว่า 75 คน โรงงานประเภทนี้จะต้องมีใบ ร.ง.4 ตามกฎกระทรวง เนื่องจากเป็นโรงงานที่ขนาดใหญ่ จะพบได้ในโรงงานเกี่ยวกับน้ำมันจากพืชและสัตว์ โรงงานย้อมฟอกสี โรงงานเกี่ยวกับไม้ ฯลฯ

 • เอกสารและขั้นตอนการขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน

ในการยื่นขอใบอนุญาตเพื่อดำเนินงานประกอบกิจการโรงงาน ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายในเขตจังหวัดที่โรงงานของท่านตั้งอยู่ โดยต้องเตรียมเอกสารดังนี้

 • คำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ในกรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) คัดสำเนาไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ สำเนาทะเบียนบ้าน หรือหนังสือเดินทางของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • หนังสือมอบอำนาจ
 • เอกสารแสดงการมีสิทธิ์ใช้ที่ดิน เช่น สำเนาโฉนด
 • แบบแปลนแผนผังอาคารโรงงาน ลงนามรับรองความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุม
 • แผนผังแสดงการติดตั้งเครื่องจักร รับรองความปลอดภัยโดยวิศวกร
 • สำเนาหนังสืออนุญาตก่อสร้าง
 • ขั้นตอนการผลิตโดยละเอียด
 • เอกสารอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด เช่น รายงานประเมินความเสี่ยง ฯลฯ

ขั้นตอนในการยื่นขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน (ขอใบ ร.ง. 4)

เมื่อจัดเตรียมเอกสารและกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปคือการยื่นเอกสารให้กับทางกรมการโรงงานอุตสาหกรรมตามจังหวัดที่โรงงานของท่านตั้งอยู่ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครสามารถยื่นออนไลน์ได้ที่
ระบบยื่นคำขออนุญาตประกอบกิจการโรงงานแบบดิจิทัล โดยจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 30 วัน มีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ประกอบการยื่นคำขอพร้อมเอกสารประกอบ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจตรวจความเรียบร้อยและครบถ้วนของเอกสาร พร้อมรับเรื่องไว้
 3. เจ้าหน้าตรวจสอบและพิจารณาการประกอบกิจการ กระบวนการผลิต ทำเลที่ตั้ง การป้องกันเหตุ
  เดือนร้อนรำคาญ และการบำบัดมลพิษ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
 4. แจ้งผลการพิจารณาต่อผู้ประกอบการ หากอนุมัติจึงดำเนินการออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.4 หรือหากไม่อนุมัติผู้ประกอบการมีสิทธิ์อุทธรณ์ภายใน 30 วัน

หากใครต้องการศึกษากฎหมายการดำเนินงานประกอบกิจการเพิ่มเติม สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/062/T_0013.PDF

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว

ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

โทร. 098-267-6334

เวปไซต์ www.steelframebuilt.com

อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com