จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร รู้ไว้ไม่มีพลาด

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร

จะสร้างโกดังต้องรู้ กฎหมายควบคุมอาคาร รู้ไว้ไม่มีพลาด

เพราะทุก ๆ ที่ล้วนมีกฎหมายและกฎระเบียบควบคุม ไม่เว้นแม้แต่การดำเนินการสร้างสิ่งปลูกสร้าง จะบ้านเรือน คอนโดฯ อาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่โกดัง แน่นอนว่าผู้ประกอบการจะไม่รู้ไม่ได้นะคะ เพราะหากสร้างขึ้นมาแล้วผิดจากที่กฎหมายกำหนด อาจจะเลวร้ายถึงขั้นต้องรื้อถอนเพื่อสร้างใหม่กันเลย ดังนั้น หากใครคิดจะทำโกดัง ต้องมาศึกษากฎหมายสร้างโกดัง หรือที่เราเรียกเป็นทางการว่า กฎหมายควบคุมอาคาร

กฎหมายสร้างโกดังเกี่ยวกับแนวอาคารและระยะต่าง ๆ

หากใครคิดจะสร้างโกดัง อย่าลืม!! ที่จะศึกษากฎหมายเฉพาะทางเกี่ยวกับการสร้างโกดังเอาไว้บ้างนะคะ ซึ่งกฎหมายสร้างโกดังเป็นส่วนหนึ่งในกฎหมายควบคุมอาคาร เราได้รวบรวมนำมาเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับโกดังเอาไว้แล้ว มีรายละเอียดดังนี้

อาคารโกดังที่มีความสูงเกิน 2 ชั้น หรือเกิน 8 เมตร จะกำหนดระยะร่นตามเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่

 1. ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้าง
  – น้อยกว่า 10 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะ อย่างน้อย 6 เมตร
  – ตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่นแนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย

1 ใน 10 ของความกว้างของถนนสาธารณะ
            – เกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้ร่นแนวอาคารห่างจากถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร

 • คลังสินค้าหรืออาคารเก็บสินค้าที่มีพื้นที่ของอาคารทุกชั้นรวมกันตั้งแต่
  – 100 ตรม. แต่ไม่เกิน 500 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เมตร

อย่างน้อย 2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครั้งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคารส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร ถ้าที่ว่างห่างเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารน้อยกว่า 5 เมตร ต้องสร้างผนังอาคารเป็นผนังกันไฟ
            – เกิน 500 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร อย่างน้อย
2 ด้าน และยาวรวมกันไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเส้นรอบรูปอาคาร ส่วนด้านอื่นต้องมีที่ว่างห่างจากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 5 เมตร
            – 100 ตรม. แต่ไม่เกิน 500 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 3 เมตร จำนวน 2 ด้าน
            – 500 ตรม. แต่ไม่เกิน 1,000 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เมตร ทุกด้าน
            – 1,000 ตรม. ต้องมีที่ว่างห่างแนวเขตที่ดินที่ใช้ก่อสร้างอาคารนั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ทุกด้าน

ขั้นตอนการยื่นขออนุญาตเพื่อก่อสร้างโกดัง

ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย หากแบบแปลนและเอกสารของผู้ยื่นขออนุญาตครบถ้วนและถูกต้อง เจ้าพนักงานต้องตรวจพอจารณาและออกใบอนุญาต หรือมีหนังสือแจ้งคำสั่งไม่อนุญาต พร้อมด้วยเหตุผลให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้

 1. ผู้ประกอบการจัดเตรียมแบบและเอกสาร
 2. เจ้าของอาคารยื่นคำขอรับใบอนุญาตเอกสาร แบบแปลน รายการคำนวณ
 3. เจ้าพนักงานพิจารณาออกใบอนุญาต

ในกรณีที่เจ้าพนักงานมีความจำเป็นไม่สามารถออกใบอนุญาต หรือยังไม่มีคำสั่งอนุญาตภายใน 45 วัน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถขยายเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 45 วัน แต่ต้องมีหนังสือแจ้งการขยายเวลาพร้อมด้วยเหตุผล ให้ผู้ยื่นขออนุญาตทราบก่อนที่ระยะเวลาในการขอขยายสิ้นสุดลง

เอกสารประกอบการขออนุญาต

 1. แบบฟอร์มคำขออนุญาต
 2. แบบแปลน แผนผัง บริเวณ และรายการประกอบแบบแปลน จำนวน 5 ชุด
 3. รายการคำนวณ 1 ชุด (กรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคารพิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)
 4. สำเนาใบประกอบวิชาชีพของสถาปนิกและวิศวกรผู้ออกแบบ (กรณีที่เป็นอาคารควบคุมตามกฎหมายควบคุมการประกอบวิชาชีพ)

การศึกษาและทำความเข้าใจในข้อกฎหมายการสร้างโกดังจะช่วยให้ผู้ประกอบการไม่พลาด และไม่ไปละเมิดข้อกฎหมาย เพื่อลดการสูญเสียทรัพย์โดยใช่เหตุ ควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดจะดีที่สุด

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว

ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

โทร. 098-267-6334

เวปไซต์ www.steelframebuilt.com

อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com