TURNKEY ข้อดี ข้อเสีย

TURNKEY ข้อดีข้อเสีย

TURNKEY ข้อดี ข้อเสีย รู้ไว้ไม่เสียเปรียบ

สำหรับบความก่อน เราก็ได้ไปทำความรู้จักและเรียนรู้เกี่ยวกับ Turnkey Project กันมาบ้างแล้วนะคะ แต่หลายคนอาจจะยังมองไม่ออกว่า Turnkey นั้นมีข้อดี ข้อเสียอย่างไร คุ้มค่าไหมที่จะเลือกจ้างแบบนี้ เราจึงจะมาอธิบายเพิ่มเติมกันในบทความนี้เพื่อให้เข้าใจกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

ทบทวนเรื่อง Turnkey

เราจะขอทบทวนเรื่อง Turnkey กันอย่างคร่าว ๆ และกระชับกันอีกครั้งนะคะ Turnkey คือ การจ้างเหมางานก่อสร้างแบบเบ็ดเสร็จหรือ One-Stop Service ที่จะครอบคลุมทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำแบบจ้างครั้งเดียวแล้วเสร็จสมบูรณ์ เรียกว่าครบจบที่เดียว

ข้อดีของการสร้างงานแบบ Turnkey

  • การก่อสร้างมักจะสามารถแล้วเสร็จได้อย่างรวดเร็ว และแล้วเสร็จทันตามกำหนดเวลาเนื่องจากไม่ค่อยมีปัญหาเกี่ยวกับการออกแบบที่ไม่ดี หรือไม่สามารถก่อสร้างได้เพราะฝายออกแบบและฝ่ายก่อสร้างเป็นพวกเดียวกัน ทำให้ฝ่ายก่อสร้างจะคอยให้ข้อมูลในเรื่องเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้างและความยากง่ายในการทำงานกับฝ่ายออกแบบตั้งแต่เริ่มต้น เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการออกแบบที่ไม่ดีได้เป็นอย่างมาก
  • สามารถย่นระยะเวลาาการก่อสร้างได้ โดยใช้วิธีให้การออกแบบและก่อสร้างดำเนินไปคู่กันได้ เนื่องจากฝ่ายออกแบบและฝ่ายก่อสร้างสามารถเริ่มการก่อสร้างในส่วนของฐานรากใต้ดินได้ทันที และในขณะที่ฝ่ายก่อสร้างกำลังก่อสร้างรากใต้ดิน ฝ่ายออกแบบก็จะดำเนินการออกแบบส่วนอื่น ๆ ต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอหรือประวิงเวลาแต่อย่างใด ซึ่งการใช้วิธี Turnkey แบบนี้ จะช่วยย่นระยะเวลาโครงการไปได้มากทีเดียว
  • งบประมาณไม่บานปลาย เพราะผู้รับเหมาจะต้องควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง กล่าวคือ ฝ่ายออกแบบจะดำเนินการออกแบบ โดยคำนึงถึงเทคนิคการก่อสร้างที่ฝ่ายก่อสร้างถนัด ออกแบบส่วน
    ต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานเครื่องจักร ตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ ที่ฝ่ายก่อสร้างของตนเองมีอยู่ได้ ซึ่งนั่นแปลว่าผู้รับเหมาจะสามารถลดต้นทุนบางส่วนลงไปได้ท าให้สามารถลดราคาค่าก่อสร้างที่เสนอให้เจ้าของโครงการเพื่อเพิ่มโอกาสให้ตนเองได้งานได้

ข้อเสียของการสร้างงานแบบ Turnkey

  • งานที่ได้อาจจะไม่ถูกใจเจ้าของ 100% เนื่องจากขอบเขตของงานไม่ชัดเจน กล่าวคือในช่วงเริ่มต้นโครงการเจ้าของโครงการบอกความต้องการของตนเองต่อผู้รับเหมาเป็นตัวอักษร เช่น ต้องการพื้นโครงการเท่าไร จุดเริ่มต้นโครงการและจุดสิ้นสุดโครงการ คุณภาพและความปลอดภัยของ

โครงการต้องเป็นไปตามมาตรฐานใด ฯลฯ หรืออาจจะมีแบบเบื้องต้นซึ่งเป็นเพียงโครงร่างหยาบ ๆ ของโครงการ ซึ่งการบอกความต้องการในลักษณะนี้มักจะก่อให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันได้ระหว่างเจ้าของโครงการและผู้รับเหมา

  • อาจจะมีข้อขัดแย้งในขณะก่อสร้าง ซึ่งข้อขัดแย้งที่ว่านี้จะเป็นการขาดการถ่วงดุลกันระหว่างผู้ออกแบบและผู้ก่อสร้าง เนื่องจากในขณะเซ็นสัญญา แบบยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์ อย่างไรก็ตามการก่อสร้างแบบ Turnkey นับวันจะเริ่มนิยมขึ้นเรื่อย ๆ และงาน Turnkey แต่ละ Project ที่ผ่านมา ก็เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์ทุกประการ สมตามความต้องการของเจ้าของโครงการ รวมถึง การเกิดปัญหาระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งเจ้าของโครงการไม่สามารเชื่อถือความเห็นของผู้ออกแบบได้ นอกจากนี้ยังขาดผู้ที่มีบทบาทในการตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาของผู้รับเหมาก่อสร้าง แม้ในหลายกรณีเจ้าของโครงการมีการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาอิสระมาทำหน้าที่นี้ แต่ก็มีข้อจ ากัดในเรื่องของความเข้าใจในแบบเนื่องจากไม่ใช่ผู้ออกแบบเอง อีกทั้งเจ้าของโครงการยังต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาอิสระอีกด้วย

*ข้อสังเกต ลักษณะงานของ Turnkey Project ส่วนมากจะพบในการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยีระดับสูง

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราควรจ้างแบบ Turnkey?

เราสามารถพิจารณาได้อย่างง่าย ๆ คือ หากโครงการมีข้อจำกัดสำคัญที่จะต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดโดยไม่สามารถยืดเวลาได้ หรือต้องดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สั้นกว่าปกติ ซึ่งหมายถึงว่าเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของโครงการนี้คือทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงควรเลือกการจ้างแบบ Turnkey ค่ะ เนื่องจากวิธีการนี้มีข้อดีในเรื่องการย่นระยะเวลาโครงการได้นั่นเอง

เมื่อเราทราบข้อดีข้อเสียของ Turnkey Project กันแล้ว ทีนี้เราก็จะสามารถพิจารณาเลือกใช้ได้เหมาะสมกับงานและข้อจำกัดของเจ้าของโครงการได้ดียิ่งขึ้น

บริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

รับสร้างโกดังโรงงาน อาคารเหล็กสำเร็จรูป เราคือผู้เชี่ยวชาญโครงสร้างเหล็กระบบ PEB ( Pre -Engineered Building) ให้บริการในรูปแบบงาน Turnkey บริการครบวงจรตั้งแต่ ออกแบบ ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง ตั้งแต่งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมรวมถึงงานระบบ ควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่งานฐานราก งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม รวมถึงงานระบบMEP ครบจบที่เดียว

ระบบ PEB ออกแบบให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอย และช่วยลดระยะเวลาก่อสร้างได้

นัดสำรวจพื้นที่ วางเลย์เอาท์ ทำแบบร่าง จัดทำงบประมาณ ขอข้อมูลเพิ่ม ติดต่อบริษัท สตีล เฟรม บิลดิ้ง จำกัด

โทร. 098-267-6334

เวปไซต์ www.steelframebuilt.com

อีเมลล์ sale@steelframebuilt.com