Category Archives: News & Events

กิจกรรมสังสรรค์ปีใหม่ 31/12/2563

กิจกรรมสังสรรค์วันหยุดปีใหม่ ประจำปี 2563 โดยผู้บริหารมีการสรุปผลการดำเนินและประกาศโบนัสประจำปี รวมถึงแจกรางวัลให้พนักงานดีเด่น และ พนักงานผู้ทรงคุณค่าที่มีอายุงาน 10 ปีขึ้นไปเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้พนักงานทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานด้วยกันในปีต่อไป

กิจกรรมการสนทนาความปลอดภัย  Morning Talk) ประจำวันที่ 13/12/2564

กิจกรรม Morning Talk เป็นกิจกรรมที่ให้ผู้บริหารได้รับฟังหรือรับทราบปัญหาโดยตรงจากลูกจ้างในหน่วยงาน เพื่อนําไปปรับปรุงและแก้ไข และหาแนวทางป้องกันได้  โดยหัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน จะต้องมาพูดในเรื่องความปลอดภัยในการทำงานรวมถึงงานที่จะทำในวันนั้น โดยที่จัดขึ้นเป็นประจำ 1 ครั้งต่อสัปดาห์