NVK WAREHOUSE

สร้างหลังคาเหล็กส่วนโหลดสินค้า Pepsi&Co. เมื่อต้องการพื้นที่ใช้สอยมากโดยไม่มีเสากลาง โครงสร้างเหล็กระบบPEBตรงตามความต้องการ ลูกค้าต้องการขยายอาคารจากอาคารเดิมเพื่อรองรับลานโหลดสินค้าต้องการหน้ากว้าง 30 ม. เพื่อให้รถเทรลเลอร์สามารถเข้า-ออกได้สะดวก ระบบโครงสร้าง PEB สามารถตอบโจทย์หน้ากว้างอาคารเพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานรวมทั้งยืดหยุ่นในการต่อขยายกับโครงสร้างเดิม Client: บริษัท ณัฐกิจวิทยวรการ จำกัด Date: 2018

KPI

อาคารโหลดสินค้า หลังคาเหล็กระบบ PEB โครงหลังคาเหล็กระบบ PEB ตอบโจทย์ความต้องการ พื้นที่ใช้สอยเยอะโดยไม่มีเสากลาง ต่อเติม Canopy แบบ Single Slope Span 30 ม. เพื่อเพิ่มความสะดวกในการโหลดสินค้า การก่อสร้างระบบ PEB จะสามารถตอบโจทย์อาคารที่ต้องการหน้ากว้าง เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำงาน อาคารนี้ทางลูกค้าจะใช้เป็นส่วนโหลดสินค้าเพิ่มขึ้นไม่ต้องการเสากลางเพื่อให้รถเทรลเลอร์เข้าออกโดยสะดวก เมื่อ SFB ได้รับโจทย์มาจึงได้ ออกแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใช้งานลูกค้าได้อย่างเหมาะสม Client: บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม จำกัด Date: 2017