MEGA BANGNA PLOT-D (HARBOR LAND EXTENSION)

โครงหลังคาเหล็ก ส่วนต่อขยายฮาร์เบอร์แลนด์ โครงสร้างเหล็กระบบPEB ตอบโจทย์การทำงานเน้น Safety100% ติดตั้งง่ายกว่าใช้เวลาสั้นกว่า การทำงานระบบความปลอดภัย 100% ตามมารตฐานยุโรป และการตรวจสอบมาตรฐานและขั้นตอนที่เข้มข้นจากที่ปรึกษา เป็นผลให้การทำงานประกอบและเชื่อมหน้างานหรือการใช้รูปแบบโครงทรัสที่หน้างานทำได้โดยยากลำบากเพราะ เครื่องมือและอุปกรณ์การเชื่อมไม่สะดวกเหมือนทำงานที่โรงงาน รวมถึงการทำงานหน้าฝนในที่โล่งแจ้งจะเป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมประกอบที่หน้างาน รวมทั้งการวางแผนการติดตั้งโครงทรัส Span ยาว ๆ โดยต้องใช้เครนขนาดใหญ่ในการยกประกอบจะเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับเหมาหลักทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้นการปรับเปลี่ยนมาใช้ระบบโครงสร้าง PEB จะสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคทุกอย่างที่กล่าวมาในโครงการนี้โดยสามารถตอบสนองเรื่องการตรวจสอบจากที่ปรึกษาทั้งที่หน้างานจนถึบโรงงานซึ่งพร้อมทั้งบุคลากรและเครื่องมือในการทำงาน แม้การทำงานหน้าฝนในโรงงานก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างไร นอกจากนี้ระบบ PEB ใช้การประกอบแบบ Knock down ด้วยจึงลดการเชื่อมติดตั้งที่หน้างานและสามารถใช้ทาวเวอร์เครนขนาด 5 ตันยกติดตั้งหน้างานได้เลย Client: บริษัท ฟิวเจอร์คอนสตรัคชั่น จำกัด Date: 2018