Tag Archives: ประเภทของโรงงาน

ประเภทของโรงงานมีกี่แบบ เลือกที่ใช่ ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ

ประเภทของโรงงานมีกี่แบบ

ประเภทของโรงงานมีกี่แบบ เลือกที่ใช่ ให้เหมาะกับธุรกิจของคุณ จะมีโรงงานทั้งที่ แต่ไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโรงงาน เห็นทีว่าก็คงจะไม่ได้นะคะ เพราะนอกจากกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานประกอบกิจการโรงงานแล้ว เราก็ต้องรู้เกี่ยวกับประเภทของโรงงานด้วยว่ามีกี่ประเภท และแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่ว่าเราจะได้เลือกได้ถูกว่า ธุรกิจของเรานั้นจะเข้าข่ายโรงงานประเภทใดได้บ้าง การที่เราสามารถทราบประเภทได้ ก็จะนำไปสู่การยื่นขอใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง นิยามโรงงานตามกฎหมาย ตาม พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2562 โรงงาน คือ อาคาร สถานที่หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องจักรตั้งแต่ 50 แรงม้า หรือมีจำนวนคนงานมากกว่า 50 คนขึ้นไป เพื่อผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมบำรุง ทดสอบ ปรับปรุงแปรสภาพ ลำเลียง เก็บรักษา หรือทำลายใด ๆ ประเภทของโรงงาน กฎหมายโรงงานกำหนดแบ่งโรงงานออกเป็น 3 ประเภท ขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการควบคุมการป้องกันเหตุเดือดร้อน รำคาญการป้องกันความเสียหาย และการป้องกันอันตรายตามระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะมี ต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อม โดยมีรายละเอียดดังนี้ โรงงานจำพวกที่ 1 : จะมีรูปแบบของโรงงานเฉพาะ เช่น โรงงานที่ต้องฟักไข่โดยตู้อบ โรงงานทำน้ำตาลจากมะพร้าว โรงงานซ่อมรองเท้าหรือเครื่องหนังทุกประเภท […]