Tag Archives: ประเภทโรงงาน มีอะไรบ้าง

ประเภทโรงงาน มีอะไรบ้าง

ประเภทโรงงาน มีอะไรบ้าง

โรงงานอุตสาหกรรม หมายถึง โรงงานผลิตขนาดใหญ่ที่ใช้สำหรับผลิตสินค้าหรือให้บริการ โรงงานอุตสาหกรรมสามารถแบ่งออกได้อีกหลายประเภทตามกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์ และปัจจัยอื่นๆ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปบางประเภท ได้แก่ : โรงงานผลิตขนาดใหญ่ – ผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่และซับซ้อน เช่น เครื่องจักรหนัก รถยนต์ และชิ้นส่วนอวกาศ โรงงานเคมี – ผลิตเคมีภัณฑ์และปิโตรเคมี เช่น ปุ๋ย เชื้อเพลิง และพลาสติก โรงงานแปรรูปอาหาร – ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ธัญพืช นม เนื้อสัตว์ และเครื่องดื่ม โรงงานสิ่งทอ – ผลิตผ้าและเครื่องนุ่งห่ม โรงงานผลิตยา – ผลิตยาตามใบสั่งแพทย์และยาที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ โรงงานพลังงาน – ผลิตไฟฟ้า ไอน้ำ และความร้อน โรงงานประกอบ – ประกอบส่วนประกอบเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป นี่เป็นเพียงตัวอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ อีกมากมายที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมและการผลิตที่หลากหลาย โรงงานประเภทใดบ้าง? บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง […]