สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP

สร้างโรงงานอย่างไรให้ถูกหลัก GMP

ในการทำธุรกิจอาหารขนาดใหญ่หรือมีโรงงานผลิต จะต้องผ่านมาตรฐาน GMP คือ ตัวที่พิสูจน์คุณภาพจากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลก ว่าโรงงานเหล่านั้นมีการผลิตที่ปลอดภัย ซึ่งจะมีการประเมิณตามปัจจัยต่าง ๆ  อาทิ สิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต การสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดไปจนถึงการซ่อมบำรุงและบุคลากร เหล่านี้เจ้าของกิจการต้องได้รับการตรวจสอบก่อนจึงจะก่อตั้งโรงงานได้ ฉะนั้นเราไปเรียนรู้พร้อม ๆ กันว่าการสร้างโรงงานที่ถูกต้องนั้นควรเป็นอย่างไร

ข้อควรรู้เมื่อต้องทำโรงงานผลิตอาหารตามหลัก GMP

1.การเลือกสร้างสถานที่ตั้งโรงงานและอาคารผลิต

 • แน่นอนว่าในการผลิตอาหารจะต้องสะอาดอย่างมาก ฉะนั้นตัวอาคารจะต้องไม่ตั้งยู่ใกล้สถานที่ที่อาจทำให้อาหารอาจเกิดการปนเปื้อนได้ง่าย บริเวณโดยรอบของโรงงานจะต้องสะอาดและจะต้องไม่เป็นแหล่งเพาะสิ่งปฏิกูล ซึ่งจะทำให้มีเหล่าสัตว์และแมลง เข้ามาอาศัย รวมไปถึงเชื้อโรคต่าง ๆ นอกจากนี้โรงงานจะต้องไปอยู่ติดกับสถานประกอบการที่เกิดฝุ่นหรือไม่อยู่ใกล้สถานประกอบการที่น่ารังเกียจ หากอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะสมต้องหาวิธีป้องกัน มาตรการและกำจัดแมลงและสัตว์ต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามา ตลอดจนเรื่องของฝุ่น
  • ไม่ควรมีน้ำขังในบริเวณรอบ ๆ ตัวโรงงาน ซึ่งต้องแก้ปัญหาโดยการทำท่อระบายน้ำให้ไหลลงสู่ทางระบายน้ำสาธารณะ
  • ในเรื่องของขนาดก็มีผลต่อคุณภาพของโรงงานเช่นกัน ควรเลือกขนากที่เหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อให้การดูแลรักษาทั่วถึง รวมไปถึงการดำเนินกิจการ ในเรื่องของความคงทนจะต้องเลือกพื้น ฝาผนังและเพดานมีความเรียบที่สุด เพื่อทำความสะอาดง่าย ตลอดจนการซ่อมบำรุง
  • ภายในโรงงานต้องแบ่งสัดส่วนให้มีแสงสว่างที่เพียงพอเพื่อให้สะดวกต่อการปฏิบัติงาน
  • อย่าลืมจัดสันพื้นที่การติดตั้งเครื่องจักรให้เหมาะสมและสะดวก
  • แบ่งตามประเภทการผลิต ป้องกันการปนเปื้อน ขณะเดียวกันไม่ควรมีของที่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตปะปนอยู่และที่สำคัญโซนผลิตไม่ควรปะปนกับที่อยู่อาศัย

2.เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายศึกษาเรื่องเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต

            เนื่องจากอันตรายสามารถเกิดขึ้นได้หากผู้ใช้งานไม่ทราบถึงข้อควรระวังหรือวิธีใช้ที่ถูกต้อง อย่างภาชนะหรืออุปกรณ์บางชนิดเมื่อสัมผัสกับอาหารอาจทำปฏิกิริยาบางอย่างกับอาหารทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหากทานเข้าไป จากตัวอย่างนี้จึงทำให้เห็นว่าการศึกษาวิธีใช้มีความสำคัญอย่างมากในการเป็นผู้ผลิตและยังมีอื่น ๆ อีก ดังนี้

 • โต๊ะต้องมีคุณภาพสูง เหมาะแก่การนำมาปฏิบัติงานด้านกระบวนการผลิตในเรื่องความสูง ในส่วนของการผลิตต้องสามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยที่ไม่เกิดปฏิกิริยาอันตรายต่อผู้บริโภคและไม่เกิดสนิม
 • ในเรื่องของการออกแบบติดตั้งเครื่องมือนอกจากจะคำนึงถึงความปลอดภัยระหว่างอาหารและเครื่องมือต่าง ๆ ที่ต้องสัมผัสกันไม่ก่อให้เกิดอันตรายแล้ว  ในการติดตั้งต้องคำนึงถึงการที่จะเข้าไปทำความสะอาด ดูแลรักษาบำรุงด้วย
 • ในเรื่องของจำนวนของเครื่องมือต่าง ๆ ในการผลิตจะต้องมีจำนวนที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

3.การควบคุมคุณภาพด้านกระบวนการผลิต

ในการผลิตอาหารต้องอยู่ภายใต้การควบคุมตามหลักสุขาภิบาล เริ่มที่การตรวจรับวัตถุดิบและส่วนผสม การเตรียม บรรจุ ผลิต การขนย้าย การเก็บรักษาอาหารและการขนส่ง เหล่านี้จะทำให้อาหารมีมาตรฐาน คุณภาพตามหลัก GMP ซึ่งเจ้าของกิจการทั้งหลายต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้เข้าใจกระบวนการผลิตอาหารมากขึ้น เราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

 • วัตถุดิบและส่วนผสมทุกชนิดต้องมีคุณภาพ สะอาด เพื่อไม่ให้มีสิ่งปนเปื้อนตกค้างและที่สำคัญต้องมีการหมุนเวียนสต๊อกวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ภาชนะหรือบรรจุอาหารต้องได้คุณภาพ ไม่ก่อให้เกิดสารปนเปื้อนใด ๆ
 • กระบวนการผลิตที่ต้องใช้น้ำแข็งและไอน้ำต้องเป็นน้ำสำหรับบริโภค ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐานตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
 • เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและเสื่อมสลายของภาชนะบรรจุ ที่อาจส่งผลต่ออาหาร ต้องควบคุมการผลิต ให้ความสำคัญกับการเก็บรักษา ขนย้าย และขนส่งผลิตภัณฑ์อย่างมาก

นอกจากนี้ยังมีรายละเอียดอีกมากมาย ซึ่งเจ้าของกิจการต้องศึกษาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นการจดบันทึกระหว่างการดำเนินการที่ต้องควบคุมกระบวนการผลิตทั้งหมด เหล่านี้ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของอาหารทั้งสิ้น

4. ความสะอาดภายในโรงงานหรือระบบสุขาภิบาล

ภายในโรงงานผลิตอาหารต้องเลือกใช้น้ำที่มีความสะอาดและมีคุณภาพ อย่างเหมาะสมกับกรรมวิธีต่าง ๆ ไม่เพียงเท่านี้ในส่วนของห้องสุขาเองก็ต้องมีความสะอาด มีอ้างล่างมือให้ผู้ทำงานได้ใช้อย่างถูกสุขลักษณะพร้อมอุปกรณ์ในการล้างทำความสะอาดมือ ที่สำคัญต้องมีการแยกจากบริเวณผลิตไม่ให้เปิดสู่บริเวณผลิตโดยตรง

               จากข้อมูลข้างต้น เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นที่เรานำมาให้ความรู้แก่ผู้ที่กำลังจะเริ่มทำธุรกิจอาหารหรือสร้างโรงงาน โดยจะต้องคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐานตาม GMP ที่ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัย เพราะเป็นระบบที่มีนักวิชาทั่วโลกใช้มาตรฐานร่วมกันในการตรวจสอบการผลิต อย่างไรก็ตามไม่เพียงแค่ตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้นที่เจ้าของกิจการต้องคำนึง ผู้ปฏิบัติงานเองก็ต้องได้รับความสะดวก พร้อมมีอุปกรณ์รักษาความสะอาดควบคู่ไปด้วย

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด ให้บริการสำรวจพื้นที่หน้างาน
เพื่อทำแบบร่างพร้อมงบประมาณ สำหรับติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก
ในโรงงานอุตสาหกรรม จุดแข็งของ สตีลเฟรมบิลดิ้ง
ในการให้บริการออกแบบติดตั้งงานโครงสร้างเหล็ก

สนใจสอบถามบริการเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt.com