อนุญาติสร้างโรงงาน ต้องทำอย่างไร

อนุญาติสร้างโรงงาน

การขออนุญาตสร้างโรงงานเป็นกระบวนการที่จำเป็นและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้างและดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง ขั้นตอนทั่วไปในการขออนุญาตสร้างโรงงานอาจรวมถึง

ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมเอกสารและแบบแปลนต่างๆ ที่จำเป็นในการขออนุญาติสร้างโรงงาน ได้แก่

 • เตรียมเอกสารสำหรับการสร้างโรงงาน
 • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีผู้ขอเป็นนิติบุคคล) หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา)
 • แบบแปลนโรงงาน
 • รายการเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จะติดตั้งในโรงงาน
 • แผนผังแสดงบริเวณที่ตั้งโรงงาน
 • การยื่นขออนุญาต: การยื่นขออนุญาตที่สำนักงานท้องถิ่นหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงสำนักงานอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินและการตรวจสอบ: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำการประเมินและตรวจสอบเอกสารและแบบแปลนที่ยื่นขอ ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบสถานที่จริง
 • การเตรียมเอกสารและแบบแปลน: การเตรียมเอกสารที่จำเป็น รวมถึงแบบแปลนการก่อสร้าง รายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) หากจำเป็น และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การได้รับอนุญาต: หากทุกขั้นตอนและเอกสารถูกต้องและครบถ้วน คุณจะได้รับอนุญาตในการก่อสร้างโรงงาน
 • การดำเนินการก่อสร้าง: ด้วยอนุญาตที่ได้รับ คุณสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างโรงงานตามแบบแปลนที่ได้รับการอนุมัติ

หากโรงงานเป็นไปตามใบอนุญาติ เจ้าหน้าที่จะออกใบรับรองการประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ให้ผู้ประกอบการ

ระยะเวลาในการขออนุญาติสร้างโรงงานอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานและขนาดของโรงงาน หากโรงงานมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระยะเวลาในการขออนุญาติอาจนานกว่าโรงงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาติสร้างโรงงานจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของโรงงานและขนาดของโรงงาน

กฏหมายสร้างโรงงาน

กฎหมายสร้างโรงงาน หมายถึง กฎหมายที่ควบคุมการก่อสร้างโรงงาน โดยกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการก่อสร้างโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมให้โรงงานดำเนินกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กฎหมายสร้างโรงงานของประเทศไทย ประกอบด้วยกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ได้แก่

 • พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535
 • กฎกระทรวงกำหนดประเภทและขนาดโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาติ พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 กำหนดให้โรงงานต้องได้รับอนุญาติจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมก่อนดำเนินการก่อสร้าง โดยโรงงานประเภทและขนาดที่กำหนดให้ต้องได้รับอนุญาติมีดังนี้

 • โรงงานประเภทที่ 1 : โรงงานที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์รวมกันตั้งแต่ 10 แรงม้าขึ้นไป
 • โรงงานประเภทที่ 2 : โรงงานที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์รวมกันตั้งแต่ 1 แรงม้าถึง 10 แรงม้า และมีคนงานตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป
 • โรงงานประเภทที่ 3 : โรงงานที่มีเครื่องจักรหรืออุปกรณ์รวมกันตั้งแต่ 1 แรงม้าถึง 10 แรงม้า และมีคนงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไปเปิดในหน้าต่างใหม่reg3.diw.go.thโรงงานประเภทที่ 3

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและขนาดโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาติ พ.ศ. 2535 กำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทและขนาดของโรงงานที่ต้องได้รับอนุญาติ ดังนี้

 • เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ หมายถึง เครื่องจักรกล เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการผลิตหรือประกอบกิจการของโรงงาน
 • แรงม้า หมายถึง แรงม้าที่เกิดจากเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
 • คนงาน หมายถึง พนักงานประจำที่ปฏิบัติงานในโรงงาน

นอกจากกฎหมายหลัก 2 ฉบับดังกล่าวแล้ว ยังมีกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางน้ำ พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติควบคุมมลพิษทางอากาศ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เป็นต้น

การปฏิบัติตามกฎหมายสร้างโรงงานมีความสำคัญต่อความปลอดภัยของโรงงานและชุมชนโดยรอบ ผู้ประกอบการควรศึกษากฎหมายดังกล่าวอย่างละเอียดก่อนดำเนินการก่อสร้างโรงงาน

ทำไมต้องสร้างโรงงานกับ Steelframebuilt

บริษัท สตีลเฟรมบิลดิ้ง จำกัด เราคือโรงงานผลิตโครงสร้างเหล็กสำหรับรูปและให้บริการด้านรับเหมาก่อสร้าง โดยเน้นการการใช้โครงสร้างอาคารเหล็กสำเร็จรูประบบ PEB (Pre-Engineered Building) และโครงสร้างเหล็กระบบอื่นตามความเหมาะสมของโครงการนั้นๆ เราออกแบบเป็น Bolted Connection ผลิตชิ้นส่วนจากโรงงานและนำประกอบน๊อคดาวน์หน้างาน จึงช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และคุณภาพดีกว่าระบบเชื่อมหน้างาน ด้วยบริการของเราจึงตอบโจทย์ด้านระยะเวลาก่อสร้างรวดเร็ว คุณภาพดีกว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน และควบคุมงบประมาณก่อสร้างได้ง่าย

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าบริษัทชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่เลือกใช้บริการของ Steel Frame Building

ด้วยบริการแบบครบวงจรที่เดียวจบและทีมงานมืออาชีพพร้อมบริการท่าน เรายึดมั่นพันธะสัญญาในการส่งมอบคุณค่า คุณภาพของสินค้าและบริการของเราแก่ทุกท่าน

สนใจสอบถามบริการสร้างโรงงาน สร้างโกดังเพิ่มเติมติดต่อ ฝ่ายขาย

ติดต่อ ฝ่ายขาย

โทร. 083-782-6541

Email: @steelframebuilt
https://steelframebuilt.com/